Lietošanas noteikumi

Lietošanas noteikumi

Nepārtrauktu tehnisko inovāciju un attiecīgo tiesību aktu izmaiņu dēļ mums laiku pa laikam ir jāmaina un/vai jāgroza šie Lietošanas noteikumi. Tāpēc mēs aicinām lietotājus pirms katras tīmekļa vietnes apmeklēšanas pārskatīt šos Lietošanas noteikumus un ņemt vērā iespējamās izmaiņas un/vai grozījumus.

 

Levads

Šo tīmekļa vietni nodrošina Henkel AG & Co. KGaA, Henkelstrasse 67, 40589 Düsseldorf, Vācija. Šajā tīmekļa vietnē pieejamā informācija par Henkel AG & Co. KGaA (turpmāk tekstā – "Henkel"), Henkel saistītajiem uzņēmumiem un trešajām pusēm ir apkopota ar vislielāko rūpību. Tomēr mēs nevaram garantēt informācijas pilnīgumu un pareizību. Henkel neuzņemas nekādu atbildību par kļūdām šīs tīmekļa vietnes saturā. Uz nākotni vērsti paziņojumi, kas izteikti šajā tīmekļa vietnē, ir balstīti uz mūsu zināšanām un pārliecību. Tomēr Henkel faktiski sasniegtie rezultāti var ievērojami atšķirties no šiem uz nākotni vērstajiem paziņojumiem, jo tie ir atkarīgi no visiem konkurētspējas un makroekonomikas rakstura faktoriem, kas dažos gadījumos ir ārpus Henkel kontroles. Neskarot jebkādus juridiskos pienākumus mainīt uz nākotni vērstos paziņojumus, Henkel neplāno pastāvīgi atjaunināt visus šajā tīmekļa vietnē ietvertos uz nākotni vērstos paziņojumus.

 

Piekļūstot šai tīmekļa vietnei, jūs bez ierobežojumiem vai atrunām piekrītat tālāk minētajiem Tīmekļa vietnes Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem, kurus varat apskatīt vai izdrukāt.

 

ŠĪ TĪMEKĻA VIETNE UN ŠTAJĀ ESOŠĀ INFORMĀCIJA NAV PAREDZĒTA VAI APSTIPRINĀTA LIETOŠANAI AMERIKAS SAVIENOTAJĀS VALSTĪS VAI AMERIKAS SAVIENOTO VALSTU PILSOŅU VAI IEDZĪVOTĀJU LIETOŠANAI. ŠĪS PERSONAS AICINĀM SAZINĀTIES AR VIETĒJĀM HENKEL TĪMEKĻA VIETNĒM VAI HENKEL SAISTĪTO UZŅĒMUMU TĪMEKĻA VIETNĒM.

 

Tīmekļa vietnes Vispārīgie lietošanas noteikumi

1. Autortiesības

 

Mūsu tīmekļa vietnes lapas (saturs, struktūra) ir aizsargātas ar autortiesībām. Ar autortiesībām jo īpaši aizsargāta ir pavairošana, pielāgošana, tulkošana, saglabāšana un apstrāde citos datu nesējos, tostarp elektroniska saglabāšana vai apstrāde. Jebkādai pilnīgai vai daļējai izmantošanai ir nepieciešama iepriekšēja rakstiska Henkel AG & Co. KGaA piekrišana. Jebkādai informācijas vai datu pavairošanai, jo īpaši tekstu vai to daļu vai attēlu izmantošanai (izņemot Henkel preses fotoattēlus) vai jebkāda cita veida izmantošanai vai izplatīšanai ir nepieciešama  iepriekšēja rakstiska Henkel piekrišana. Henkel patur izplatīšanas un reproducēšanas tiesības.

 

Henkel preses fotoattēlus drīkst izmantot tikai redakcionāliem nolūkiem. Uz Henkel preses fotoattēliem, kas tiek reproducēti un/vai elektroniski modificēti redakcionālos nolūkos, jābūt autortiesību paziņojumam "© [Gads] Henkel AG & Co. KGaA. Visas tiesības ir aizsargātas". Atkārtota izdrukāšana ir bez maksas, tomēr mēs pieprasām mūsu failu kopiju.

 

© 2023 Henkel AG & Co. KGaA, Düsseldorf. Visas tiesības ir aizsargātas

 

2. Prečzīmes

 

Šajās lapās esošais Henkel Oval logotips un visi produktu nosaukumi un/vai produktu attēli ir Henkel AG & Co. KGaA, tā meitasuzņēmumu, filiāļu vai licences devēju reģistrētas prečzīmes. Jebkāda šo prečzīmju neatļauta vai ļaunprātīga izmantošana ir stingri aizliegta un ir prečzīmju likumu, autortiesību likumu, citu intelektuālā īpašuma tiesību vai negodīgas konkurences novēršanas likumu pārkāpums.

 

3. Atruna par trešo pušu tīmekļa vietnēm

 

a. Šīs tīmekļa vietnes lapās ir saites (t.i. "hipersaites") uz citām tīmekļa vietnēm, ko pārvalda trešās puses un kuru saturs Henkel nav zināms. Henkel tikai atvieglo piekļuvi šādām tīmekļa vietnēm un neuzņemas nekādu atbildību par to saturu. Mūsu saites uz trešo pušu tīmekļa vietnēm ir paredzētas tikai tam, lai atvieglotu jums navigāciju. Apgalvojumi, kas izvietoti saistītajās lapās, nav mūsu pašu izteikumi. Mēs skaidri un nepārprotami distancējamies no jebkura un visa satura, kas saistīts ar jebkuru trešo pušu lapām, kas atrodas mūsu tīmekļa vietnē. Jo īpaši mēs neuzņemamies atbildību par likumu pārkāpumiem vai trešo personu tiesību pārkāpumiem, kas radušies šādās vietnēs.

 

b. Attiecībā uz tīmekļa vietnēm, uz kurām no Henkel tīmekļa vietnes ir hipersaites, vienīgi šo tīmekļa vietņu īpašnieki ir atbildīgi par šo lapu saturu, kā arī par jebkādu tajā piedāvāto produktu pārdošanu un ar to saistīto pasūtījumu apstrādi.

 

c. Henkel neuzņemas nekādu atbildību par autortiesību, prečzīmju vai citu intelektuālā īpašuma vai personības tiesību pārkāpumiem, kas rodas lapā, kurai piekļūstat ar hipersaiti.

 

d. Pasūtījuma vai jebkādas citas juridiskas deklarācijas gadījumā saistībā ar darījumu līgums tiek noslēgts tikai starp lietotāju un attiecīgās tīmekļa vietnes īpašnieku vai tajā norādīto piedāvātāju vai personu, tomēr nekādā gadījumā ne starp Henkel un lietotāju. Lūdzu, ņemiet vērā hipersaites tīmekļa vietnē esošos attiecīgā piegādātāja vispārīgos darījumu noteikumus.

 

e. Šī atruna attiecas uz visām saitēm, kas redzamas tīmekļa vietnē henkel.com, un uz jebkuru tādu tīmekļa vietņu saturu, uz kurām lietotājs tiek novirzīts, izmantojot šādas saites.

 

4. Vispārīgā atruna

 

Jebkāda Henkel atbildība par zaudējumiem, kas radušies šīs tīmekļa vietnes izmantošanas rezultātā, neatkarīgi no tiesiskā cēloņa, tostarp pārkāpuma, ir ierobežota līdz zaudējumiem, kas radušies nolūka vai rupjas nolaidības dēļ. Ciktāl Henkel ir obligāta atbildība būtisku līguma pienākumu pārkāpuma rezultātā, visu zaudējumu atlīdzināšanas prasību kopējā summa ir ierobežota līdz paredzamajiem zaudējumiem. Tas neietekmē Henkel atbildību saskaņā ar piemērojamiem likumiem par atbildību par produktiem vai jebkādām sniegtajām garantijām. Iepriekšminētie atbildības ierobežojumi neattiecas arī uz kaitējumu dzīvībai, ķermenim vai veselībai.

 

Henkel velta lielas pūles, lai Henkel tīmekļa vietnēs nebūtu vīrusu, tomēr mēs nevaram garantēt to neesamību. Tāpēc mēs iesakām pirms dokumentu un datu lejupielādes parūpēties par pietiekamu aizsardzību pret vīrusiem (piem., izmantojot vīrusu skeneri)

 

Henkel negarantē, ka Henkel tīmekļa vietnē piedāvātajos pakalpojumos vai to pieejamībā nav kļūdu vai kļūmju.

 

5. Prognozes un nodoma paziņojumi

 

Uz nākotni vērstie paziņojumi šajās tīmekļa vietnēs ir balstīti uz mūsu zināšanām un pārliecību. Tomēr Henkel faktiski sasniegtie rezultāti var ievērojami atšķirties no šiem uz nākotni vērstajiem paziņojumiem, jo tie ir atkarīgi no visiem konkurētspējas un makroekonomikas rakstura faktoriem, kas dažos gadījumos ir ārpus Henkel kontroles. Neskarot jebkādus juridiskos pienākumus mainīt uz nākotni vērstos paziņojumus, Henkel neplāno pastāvīgi atjaunināt visus šajā tīmekļa vietnē ietvertos uz nākotni vērstos paziņojumus.

 

6. Henkel produkti

 

Šajā interneta vietnē attēlotie zīmoli/produkti ir Henkel uzņēmumu visā pasaulē pieejamo zīmolu/produktu piemēri. Henkel negarantē, ka attēlotie zīmoli/produkti ir pieejami arī jūsu valstī.

 

Dažādi

Šie Vispārīgie lietošanas noteikumi ir pakļauti Vācijas Federatīvās Republikas likumiem un ir interpretējami saskaņā ar tiem, izņemot ANO Konvenciju par starptautiskajiem preču pirkuma-pārdevuma līgumiem, kuras piemērošana šiem Vispārīgajiem lietošanas noteikumiem ir skaidri izslēgta. Ciktāl to pieļauj piemērojamie tiesību akti, jurisdikcija attiecībā uz visiem strīdiem saistībā ar šo tīmekļa vietni ir Diseldorfa, Vācija. Ja kāds no šo Vispārīgo lietošanas noteikumu nosacījumiem zaudē spēku, tas neietekmē pārējo nosacījumu spēkā esamību.